Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van healthinside:

Basis

De therapeut adviseert de client na een intakegesprek op basis van spiertestresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de client een overeenkomst aan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Verhindering

Indien de client verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient de client zich uiterlijk 24 uur van tevoren zich af te melden. Indien anders dan is de therapeut gerechtigd het honorarium in rekening te brengen.

Indien de therapeut  om goede redenen niet in staat is haar werkzaamheden uit te voeren, dan zal de therapeut de client zo snel mogelijk informeren. Hieraan zitten geen kosten voor de therapeut.  Er wordt in overleg met de client op een zo kort mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Tariefstelling

Bij het intakegesprek  deelt de therapeut mede of verwijst naar de website welke tarieven er gelden en verwijst naar de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten. De therapeut heeft het recht om verandering van tarieven door te voeren.

Betaling

De client betaalt de therapeut contant na ieder consult. De client ontvangt een getekende  factuur  met de tekst “betaald”

Declaraties

Indien de therapeut en de cliënt overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, dan dient de cliënt de nota binnen 14 dagen over te maken na de declaratiedatum op de aangegeven bankrekening. Bij niet-betaling  is de therapeut gerechtigd om de wettelijke rente over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de client van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.

Inzagerecht

De client heeft inzagerecht in het eigen dossier.

Verantwoordelijkheid

De client is te alle tijde verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.

Klachten

De therapeut is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologen. Bij klachten op basis van een consult Kinesioloog kan de client zich wenden tot   www.ki-net.nl  onder klachtrecht.

Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen bekend wordt in relatie tot de client. Hierop kan inbreuk worden gemaakt door wettelijke regelingen.

Snel naar boven