Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HealthInside.

Basis
De therapeut adviseert de client na een intakegesprek. Bij de start van de behandeling gaan de therapeut en de client een overeenkomst aan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Verhindering
Indien de client verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient de client zich uiterlijk 24 uur van tevoren zich af te melden. Indien anders dan is de therapeut gerechtigd het honorarium in rekening te brengen.

Indien de therapeut  om goede redenen niet in staat is haar werkzaamheden uit te voeren, dan zal de therapeut de client zo snel mogelijk informeren. Hieraan zitten geen kosten voor de therapeut.  Er wordt in overleg met de client op een zo kort mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Tariefstelling
Bij het intakegesprek deelt de therapeut mede of verwijst naar de website welke tarieven er gelden en verwijst naar de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten. De therapeut heeft het recht om verandering van tarieven door te voeren.

Betaling
De client betaalt de therapeut contant of maakt het bedrag over binnen 14 dagen. De client ontvangt een getekende factuur met de tekst “betaald” of maakt over.

Declaraties
Indien de therapeut en de cliënt overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, dan dient de cliënt de nota binnen 14 dagen over te maken na de declaratiedatum op de aangegeven bankrekening. Bij niet-betaling is de therapeut gerechtigd om de wettelijke rente over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de client van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.

Verantwoordelijkheid
De client is te alle tijde verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.

Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen bekend wordt in relatie tot de client. Hierop kan inbreuk worden gemaakt door wettelijke regelingen.