Menu Sluiten

Klachtenreglement

Healthinside wil graag dat u tevreden bent over uw natuurgeneeskundig kinesiologisch consult.
Toch loopt het soms anders en dat vinden wij erg vervelend. De weg die u kunt bewandelen is als volgt:

In eerste instantie komt de klacht bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem op te lossen. Is de cliënt onverhoopt niet tevreden over deze klachtenafhandeling dan zijn er twee mogelijkheden. De 1e mogelijkheid (vertrouwenspersoon) is een service van de BvK aan haar leden en hun cliënten. Mocht dit niet tot oplossing leiden, of kiest u als cliënt om rechtstreeks de klachtenprocedure volgens Wkkgz te volgen, dan kan dat.

  1. Mogelijkheid 1:
    Bemiddeling door de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging BvK: Vul het klachtenformulier in en stuur het naar het secretariaat.
    Wanneer deze bemiddeling niet lukt dan:
  2. Mogelijkheid 2:
    Rechtstreeks de klachtenprocedure volgens Wkkgz volgen:

 b.      De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. Hij heeft als taak te trachten de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Gezamenlijk betekent dat de cliënt, de kinesioloog en de klachtenfunctionaris samen een oplossing zoeken.

c.       Is de cliënt ontevreden met deze (onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. De geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden.

De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris via NIBIG.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject. en het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij NIBIG aangesloten. 

Contact
Mocht uw klacht in contact met mij in uw ogen onvoldoende zijn behandeld dan kunt u melding maken via de onafhankelijke klachtenfunctionaris van NIBIG.

Het klachtenreglement van Stichting Zorggeschil, dient als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk. Deze treft u hier. De geschillenregeling van Stichting Zorggeschil, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van NIBIG worden aangereikt.

Snel naar boven